ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

RODO  obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest WOLKUS  S.C.  adres siedziby oraz adres korespondencyjny  ul. Osiedlowa 26, 80-298 Gdańsk,  NIP 9570976004, email: biuro@wolkus.pl,  adres strony internetowej: www.wolkus.pl
zwana dalej „Administratorem”.

 

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

* kontaktu poprzez pocztę tradycyjną ,elektroniczną oraz telefonicznego

* kontaktu w celu przesłania informacji i oferty handlowej
* podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

* wykonania umowy, usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,      przed zawarciem umowy.
* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
* marketingu bezpośredniego produktów własnych,
* dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyrażoną zgodą, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

 

Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym, m.in. kancelariom notarialnym, kancelariom prawnym, bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych, podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjna i obsługą rękojmi, podmiotom realizującym proces sprzedaży, podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością, podwykonawcom, pracownikom  itp.

Administrator ma prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także w zależności w jakim  celu zostały one zgromadzone, tj.:

*  w przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z WOLKUS S.C., bądź osób fizycznych zamierzających zawrzeć umowę  z WOLKUS S.C. – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

*  w przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem nieruchomości, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu wyrażenia zgody;

*  w przypadku osób fizycznych wyrażających zainteresowanie zakupem nieruchomości, które będą oferowane w przyszłości – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wyrażenia zgody.

 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
* prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
* prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
* prawo do wniesienia sprzeciwu,
* prawo do przenoszenia danych,
* prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
* prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:
* za pomocą środków komunikacji elektronicznej: biuro@wolkus.pl
* korespondencyjnie: WOLKUS S.C. 80-298 Gdańsk, ul. Osiedlowa 26 .

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacje dodatkowe

Administrator może dokonywać zmian  w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzać nowy dokument, w drodze czynności jednostronnej.